Návštěvníci Integrovaného centra mobility

Jak již víte z našich webových stránek, Integrované centrum mobility (ICM) přivítalo v lednu 2012 svého 3000. návštěvníka. V pondělí 12. března 2012, tedy necelý půlrok po otevření, přišel do našeho infocentra už 4 000. návštěvník.

A jací jsou vlastně návštěvníci Integrovaného centra mobility?

Z převážné většiny jsou to Češi (92,5 %), avšak téměř každý 13. návštěvník brněnského ICM je cizinec. Celkem zde bylo již 299 cizinců, nejvíce z nich bylo anglicky mluvících. Zastoupeny jsou ale i jiné jazykové skupiny a národnosti, včetně Japonska, jak můžete vidět na grafu č. 1.

S nástupem turistické sezóny očekáváme, že se bude počet domácích i zahraničních turistů v ICM postupně zvyšovat.

Graf 1: Jazyková příslušnost cizinců, kteří navštívili ICM (ke 12. 3. 2012)
Zdroj: monitoring  pracovníků ICM 

 

Co se týče věkového rozložení návštěvníků brněnského ICM, převládají s 83,6 % lidé v produktivním věku. Druhou nejvíce zastoupenou věkovou skupinou jsou senioři, jichž je mezi návštěvníky desetina. Trochu nás mrzí, že mezi mladými lidmi není zatím o služby ICM takový zájem. Tuto skutečnost bychom ale rádi změnili a proto jsme již oslovili univerzity s nabídkou služeb ICM. 

IMC navštěvují ženy a muži zhruba stejně často, přičemž ženy tvoří 50,4 % a muži zbylých  49,6 %.

 

A pro jaké informace si vlastně do brněnského Integrovaného centra mobility již více než 4 000 návštěvníků přišlo?

Nejvíce dotazů směřovalo celkem logicky do oblasti dopravy (necelých 73 %), lidé se zajímali např. o městskou hromadnou dopravu v Brně,
o systém Integrované dopravy v Jihomoravském kraji, o cyklodopravu, pěší trasy, lodní dopravu, individuální dopravu či pomoc s výběrem vhodného spojení nebo tarifu jízdného. Pracovnice Integrovaného centra mobility však odpovídaly návštěvníkům i na dotazy týkající se např. turistických informací o městě Brně a okolí či kulturního dění v Brně. Více o typech poskytovaných informací zobrazuje graf č. 2.

Graf 2: Přehled typů dotazů návštěvníků ICM (ke 12. 3. 2012)
Zdroj: monitoring  pracovníků ICM

 

Návštěvnost Integrovaného centra mobility i dotazy všech příchozích jsou podrobně monitorovány pracovnicemi centra a evaluační manažerkou projektu CIVITAS ELAN. Tato shromažďovaná data umožňují identifikovat, jací občané služeb ICM využívají a s jakými dotazy se na zaměstnankyně centra nejčastěji obracejí, což nám dále pomáhá k tomu, abychom mohli zlepšovat a rozšiřovat poskytované služby v ICM.

Jednou z takto nově připravovaných věcí pro ICM je např. spolupráce s občanským sdružení Autonapůl, organizací nabízející sdílení aut.

Zařazení článku: