Optimalizace spotřeby elektrické energie v tramvajích a trolejbusech

Cílem tohoto opatření bylo snížit spotřebu elektrické energie v tramvajích a trolejbusech v průběhu špiček a tak umožnit snížení smluvní rezervované kapacity a s ní spojených nákladů.  

 

Dopravní podnik města Brna (DPMB) je nucen si dopředu smluvně zajišťovat svou roční spotřebu elektřiny. Aby byl zajištěn vyrovnaný odběr, musí si DPMB předem každý měsíc objednat tzv. rezervovanou kapacitu pro každý 15minutový interval. Náklady spojené s touto rezervovanou kapacitou mají negativní vliv na celkové náklady na energii, jelikož i nevyužitá kapacita musí být zaplacena a naopak jakékoliv překročení nasmlouvané rezervované kapacity je pokutováno.

Za účelem dosažení výše uvedených cílů byl do 380 elektrických vozidel (240 tramvají a 140 trolejbusů) nainstalován systém dálkového řízení vytápění, současně bylo zřízeno i monitorovací centrum, které sleduje spotřebu elektrické energie.  V případě, že se blíží dosažení hladiny rezervované kapacity, je vyslán  signál do palubních počítačů elektrických vozidel a ty automaticky na následujících pět minut vypnou vytápění. Celý systém je připraven tak, aby měl co nejmenší dopad na pohodu cestujících, kteří vypnutí topení nezaznamenají.

Pro snížení negativních vlivů na cestující bylo v průběhu realizace opatření provedno několik kontrolních měření teploty ve vozidlech.

 

Výsledky realizace projektu:

  1. Rezervní kapacita  – roční snížení objemu objednávané rezervní kapacity dosáhlo 15 000 kW. Bylo zabráněno překročení plánované rezervní kapacity. Díky spuštění systému optimalizace spotřeby elektrické energie, snížil DPMB v roce 2012 objem objednávané rezervní kapacity o 6,24%.  
  2. Snížení nákladů - i když celkové rezervované kapacity náklad stále zavisí na předpokládané spotřebě,  snížily se díky implementaci systému finanční náklady. Úspory za rok 2012 se předokládají ve výši více než 1,7 mil Kč. Od počátku realiza opatření již bylo dosaženo úspor ve výši téměř 3,4 mil. Kč. Celkové náklady na vytvoření systému byly vyčísleny na 1,5 mil. Kč.
  3. Teplota ve vozidlech - v zimním období 2010/2011byl zjištěn mírný pokles teplot v 9 z 10 typů tramvají, pokles ale nebyl pozorován ve vozidlech trolejbusů. Předpokládáme však, že pokled mohl být ovliněn silnými mrazy v roce 2011.

 

Celý systém byl schválen Českým dražním úřadem, díky tomu jej mohou používat všechny dopravní podniky v České republice.

 

Nový systém byl veřejnosti prezentován v průběhu Evropského týdne mobility a Dne CIVITAS a také prostřednictvím regionálních tiskovin a magazínu o veřejné dopravě v Brně. Prezentován byl i na cíleném jednání expertů z oblasti provozovatelů veřejné dopravy, které se konalo v dubnu 2012 v Mostě a předveden byl také zástupcům Dopravního podniku Bratislava.

 

 

Zde ke stažení: Zpráva z pilotního provozu systému optimalizace spotřeby elektrické energie

(anglicky, PDF 6,4 MB)